5 důvodů, proč soutěžit?

  1. Pro svoji radost
  2. Pro získání zpětné vazby na své dovednosti a tím zlepšení sebe sama
  3. Pro získání cenných kontaktů a nových příležitostí
  4. Pro získání skvělých zkušeností do svého odborného portofilia
  5. Pro radost z reprezentace svojí školy 🙂

Seznam soutěží

Vyberte si soutěž co Vám nejvíce sedí a jděte do toho. Rádi Vám pomůžeme.

Název soutěže Popis Termín Odkaz na soutěž
Matematický klokan Matematický klokan je mezinárodně koordinovaná matematická soutěž pro žáky ZŠ a SŠ. Pořadatelem Matematického klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olomouci.

Soutěžící jsou rozděleni podle věku do několika kategorií. Žáci 1. a 2. ročníků SŠ soutěží v kategorii Junior a pro žáky 3. a 4. ročníků SŠ je určena kategorie Student.

Průběh soutěže:

Soutěžící řeší v časovém limitu 75 minut celkem 24 matematických nebo logických testových úloh. Při řešení není dovoleno užívat kalkulačky, tabulky ani žádnou jinou literaturu.

Termín a místo soutěže: Většinou v pátek ve třetím březnovém týdnu.

Garant soutěže na škole: Mgr. Daniela Krupičková

Většinou v pátek ve třetím březnovém týdnu. Web
Přírodovědný klokan Soutěž Přírodovědný klokan probíhá od roku 2006. Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Soutěž je na seznamu soutěží vyhlašovaných MŠMT v kategorii B.

Soutěžní kategorie jsou dvě – Kadet (8. a 9. třída ZŠ) a Junior (1. a 2. ročník SŠ).

Průběh soutěže:

Soutěžícím je zadán jednorázový test, který obsahuje 24 úloh třech různých obtížností z oblasti matematiky, fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. Soutěžící u každé z otázek vybírá jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení je 40 minut čistého času. Povolené pomůcky jsou pouze psací potřeby a čistý papír.

Vyhodnocuje se pořadí účastníků školního kola a tři nejlepší řešitelé v rámci kraje.  Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou.

Garant soutěže na škole: Mgr. Jana Šilhánková

Zpravidla druhá středa v říjnu, koná se ve škole. Web
Matematika je hra Matematika je hra je soutěž dvojic, kterou pořádá SPŠD pro žáky SŠ a SOU v Plzeňském kraji.

Soutěžící jsou rozděleni podle věku do 2 kategorií. Žáci 1. a 2. ročníků SŠ a žáci 3. ročníků SŠ.

Průběh soutěže:

Soutěž se skládá ze tří kol: v prvním kole soutěžící řeší písemný znalostní test. Druhé kolo tvoří test logických úloh a matematických hlavolamů. Ve třetím kole soutěžící prezentují vylosovaný matematický pojem

Garant soutěže na škole: Mgr. Ilona Pozděnová

Většinou v březnu. SPŠD Plzeň
Chemická olympiáda CHO je celostátní soutěž pod patronací VŠCHT, v Plzeňském kraji pak KCVJŠ.

Soutěžící SŠ jsou rozděleni podle věku do 3 kategorií. Žáci 1. a 2. ročníků soutěží v kategorii C, pro žáky 3. ročníků je určena kategorie B a žáci 4. ročníků soutěží v kategorie A.

Úlohy CHO předpokládají zájem o chemii a její samostudium.

Garant soutěže na škole: Mgr. Ilona Pozděnová

Školní kola jsou v závislosti na kategorii (A – listopad, B a C – březen) Web
mKontext mKONTEXT je krajská on-line soutěž v matematice, kterou pořádá Krajské centrum vzdělávání a jazyková škola Plzeň (KCVJŠ ) spolu se  ZČU Plzni (oddělení koncepce celoživotního a distančního vzdělávání). Soutěž se pravidelně zaměřuje na jedno téma, např. sport nebo cestovní ruch apod.

Soutěžícími jsou žáci 1. ročníků SŠ.

Průběh soutěže:

Soutěží celé třídy během jedné vyučovací hodiny týdně v rámci výuky ve škole. Vše probíhá on-line (v počítačové učebně nebo s využitím tabletů v běžné třídě). Soutěžící řeší cca 4 až 6 prakticky zaměřených úloh v časovém limitu 40 minut. Při řešení smí používat kalkulačky.

Garant soutěže na škole: Mgr. Pavla Procházková

Většinou říjen (čtyři po sobě jdoucí týdny) Web
Celostátní matematická soutěž SOŠ a SOU Soutěž založil Mgr. Milan Rakušan v roce 1993. Od 7. ročníku pokračoval v organizaci soutěže Mgr. Aleš Kubíček a od roku 2006 je hlavním organizátorem Mgr. Vít Hanák. Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ je vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF.

Probíhá v sedmi kategoriích podle typu školy na vybraných soutěžních střediscích (v Plzni na Střední škole informatiky a finančních služeb, Klatovská 200 G). Z každé školy lze přihlásit nejvýše dva soutěžící do 4 kategorií maturitních oborů (další 3 kategorie jsou pro nematuritní obory).

Průběh soutěže:

Soutěžící řeší v časovém limitu 4 hodiny zpravidla 5 úloh, které jsou z učiva daného ročníku nebo nižšího.  Při řešení mohou používat kalkulačky a tabulky. Výsledné pořadí soutěžících záleží nejen na správnosti řešení, ale i rychlosti. Zadání a opravu soutěžních prací v jednotlivých kategoriích zajišťují autoři příkladů, kteří sestavují také pořadí v jednotlivých kategoriích.

Garant soutěže na škole: Mgr. Jana Ježíková

Většinou v pátek ve čtvrtém březnovém týdnu. Web
Matematická olympiáda Při řešení matematických úloh je kladen důraz na správný postup řešení úlohy a jeho vysvětlení. Soutěžící se zdokonalují nejen v počítání, v používání matematických znalostí a dovedností, v analytickém myšlení, logice a systematičnosti, ale také ve vysvětlování, formulování svých myšlenek a v předkládání nezpochybnitelných argumentů.

Průběh soutěže:

Soutěží se v několika kategoriích podle ročníku. Každá kategorie začíná školním kolem, ve kterém žáci vypracovávají zadané úlohy doma a řešení pak odevzdají svému učiteli matematiky. Toto kolo je přípravou na další soutěžní kola. Klauzurní část se koná následně ve škole. Nejlepší řešitelé každého kola (není-li to kolo poslední) postupují do dalšího kola soutěže. Kategorie C a B končí krajským kolem. Nejvyšší kategorie A, která je určená především maturitním a předmaturitním ročníkům, končí kolem celostátním (tzv. ústředním).

Garant soutěže na škole: Mgr. Eva Šplíchalová

Internetové stránky soutěže:  https://www.matematickaolympiada.cz/co-je-mo

listopad – duben Web
Logická olympiáda Logická olympiáda je pořádaná Mensou ČR. Je to soutěž zaměřená na logiku, podporuje samostatné myšlení.

Žáci naší školy soutěží v kategorii C. Maximální věk je omezen na 20 let. Každý soutěžící se musí zaregistrovat na https://www.logickaolympiada.cz/ . Pouze pod svým e-mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace probíhá od 1. září do 30. září.

Olympiáda probíhá ve třech kolech. Základní kolo je online v říjnu. Krajská kola se uskuteční začátkem listopadu prezenčně. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které bývá ke konci listopadu v Míčovně Pražského hradu.

Garant soutěže na škole: Mgr. Věra Kutheilová

říjen – listopad Web
Fyzikální olympiáda Fyzikální olympiáda (FO) má v České republice dlouhou tradici. Po organizační a odborné stránce ji zaštiťuje vědecká společnost Jednota českých matematiků a fyziků (založená roku 1862). Soutěž FO je řízena celostátně Ústřední komisí fyzikální olympiády České republiky (ÚK FO), který má sekretariát v Hradci Králové. Na řízení soutěže se podílejí krajské (KK FO).

Soutěž FO je dobrovolná. Kategorie A, B, C, D jsou určeny pro žáky středních škol. Všechny kategorie mají školní a krajské kolo. Kategorie A navíc vrcholí ústředním kolem.

Kategorie A – 4. ročník

Kategorie B – 3. ročník

Kategorie C – 2. ročník

Kategorie D – 1. ročník

Každý řešitel se může zúčastnit i kategorie vyšší, než mu odpovídá, pokud se na to cítí.

Na podporu FO jsou vydávány studijní texty a KK FO pořádají přednášky a soustředění, na která zvou účastníky FO prostřednictvím učitelů na školách.

Průběh soutěže:

Školní kolo:

Ve školním kole studenti řeší 7 úloh a seznamují se s fyzikálním studijním tématem. Jehož úkolem je studenty seznámit s typem úloh, které se v dané kategorii mohou v dalších kolech vyskytnout, a také procvičit schopnost tyto úlohy řešit.

Krajské kolo:

V krajském kole jsou zadané jen čtyři teoretické úlohy. Čas na řešení úloh je 4 hodiny čistého času.

Garant soutěže na škole: PhDr. Zdeňka Kielbusová

duben Web
Astronomická olympiáda Astronomická olympiáda (zkráceně AO) je předmětovou soutěží z oboru astronomie a příbuzných oborů, která je určena pro žáky základních a středních škol. Cílem olympiády je napomáhat vyhledávání talentovaných žáků a systematicky podporovat a rozvíjet jejich odborný růst.

Astronomická olympiáda probíhá ve třech základních kolech školním, korespondenčním a celorepublikovém finále.

Kategorie AB – 3.- 4. ročník SŠ

Kategorie CD – 1.- 2. ročník SŠ

Průběh soutěže:

Školní kolo:

Studenti s použitím libovolných pomůcek samostatně řeší zadané úlohy ve škole, úlohy vyhodnocuje a ověřuje pedagog pověřený ředitelem školy nebo pracovník pověřený statutárním zástupcem organizace, a to na základě obdrženého vzorového řešení a návodu na bodové hodnocení.

Korespondenční kolo:

Studenti s použitím libovolných pomůcek samostatně řeší zadané úlohy doma, zaslaná řešení opravuje Ústřední komise astronomické olympiády.

Garant soutěže na škole: PhDr. Zdeňka Kielbusová

Prosinec – březen Web
PišQworky PišQworky jsou podzimní týmová soutěž pro všechny studenty středních škol a žáky druhého stupně základních škol v oblíbené strategické hře piškvorky, která je pořádána spolkem Student Cyber Games od roku 2008. Soutěž má za sebou už více jak desítku úspěšných ročníků, do kterých se zapojila více než polovina všech českých středních škol a pravidelně se jí účastní tisíce studentů.
Hlavním cílem projektu pišQworky je vzbudit v mladých lidech zdravé sebevědomí a podpořit jejich soutěživost, logické uvažování i trpělivost.
Hraje se v týmu, který tvoří pět žáků středních škol a je povoleno mít v týmu až dva náhradníky. Případně je možné přihlásit se do soutěže jednotlivců.

Průběh soutěže:

Hra se hraje na poli 15 krát 15 čtverečků systémem SWAP, který eliminuje výhodu začínajícího hráče. Soutěž má několik kol, hráči jsou omezeni časem počítaným na šachových hodinách.
Startovné je stanoveno na 300 Kč za tým hrazené je na místě. Ze školního kola obvykle postupují dva týmy.
V programu není plánována přestávka na oběd.

Termín a místo soutěže:

Školní kolo je v termínu konec září, začátek října, hraje se v jídelně VOŠ a SPŠE.
Oblastní turnaje jsou v termínu od 31. října do 18. listopadu na několika vybraných školách v Plzni.
Krajské turnaje se konají od 21. listopadu do 2. prosince.
Grandfinále je v Brně obvykle druhý týden v prosinci.

Garant soutěže na škole: Mgr. Ing. Jan Plzák, Ph.D.

Internetové stránky soutěže:

září – prosinec Web
Šachy Okresní přebor škol v šachu pro okresy PM, PJ a RO je pro čtyřčlenná družstva, jsou přípustní až dva náhradníci. Soutěž pořádá ŠK 64 Plzeň z pověření Komise mládeže Šachového svazu Plzeňského kraje.

Průběh soutěže:
Startovné je 300 Kč za družstvo a hradí se na místě v hotovosti. Ze školního kola obvykle postupuje jeden tým. Hraje se podle počtu družstev v jednotlivých kategoriích a okresech buď švýcarským systémem na 5 kol, 2x 20 min, popř. každý s každým. Hraje se podle Soutěžního řádu ŠSČR a Obecných propozic přeboru škol.
Hráč může být na soupisce nasazen tak, aby jeho rapid ELO ČR nebylo o více než 300 bodů nižší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce pod ním a současně aby nebylo o více než 300 bodů vyšší než kterýkoliv hráč nasazený na soupisce nad ním. U hráčů bez ELO platí nasazovací koeficient 1000. Platí hodnoty uvedené v databázi členů ŠSČR.
V programu není plánována přestávka na oběd.

Termín a místo soutěže:
Školní kolo je v termínu konec září, začátek října, hraje se v jídelně VOŠ a SPŠE.
Okresní a krajské kolo obvykle v březnu v Plzni.

Garant soutěže na škole: Mgr. Ing. Jan Plzák, Ph.D.

září – březen Web1, Web2, Web3